|  Vedtægter  |   Kræft & bevægelse   |  Spiseforstyrelser & selvskade  |  Psykisk sårbar  |  Bestyrelsen  |  Kontakt os  |  De 5Rytmer  |  
 


   

Vedtægter for Danseforeningen de 5Rytmer CVR: 39623331

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Danse foreningen De 5Rytmer. Dens hjemsted er Vejle kommune. Foreningen er stiftet på generalforsamling den.26. maj 2018

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at arbejde for udbredelse og kendskab til den af Gabrielle Roth skabte bevægelsespraksis De 5Rytmer ved at udvikle og fremme de 5Rytmer som Drop-in classes, Workshops, rituel dans, eksperimenterende teater, live musik, foredrag, rehabiliteringsprojekter, invitere 5Rytmelærere til på selvstændig basis at undervise, samt formidle og udvikle egnede lokaler.

§ 3. Opgaver

  • Foreningen kan tilbyde fester, arrangementer, foredrag, workshops, live musik, lokaleformidling og rehabilitering.

  • Foreningen bør formidle aktiviteter til alle aldersgrupper og faggrupper, der sjældent ville danse og performe.

  • Foreningen kan medvirke til at skabe egnede arkitektoniske, lokalemæssige og tekniske forhold for og ved rituel dans som performance, personaleudvikling og rehabilitering.

  • Foreningen kan medvirke til at øge interesse for bæredygtig -miljø, -energi, -menneskesyn og -biodiversitet.

  • Foreningen kan indgå i samarbejde med andre foreninger eller udbydere af performance og bæredygtighed.

§ 4. Medlemsforhold
Som medlem kan optages undervisere, performere eller hjælpere på foreningens- arrangementer, 5Rytmer Classes, workshops, rehabilitering og performens, og som vedkender sig foreningens vedtægter.
Drop-in Waves og workshops er beregnet på at formidle kendskab til De 5Rytmer, og forudsætter ikke medlemskab af foreningen.
En enig bestyrelse kan invitere og optage æresmedlemmer.
Foreningen optager desuden (ikke-stemmeberettigede) støttemedlemmer.
Eksklusion kan ske såfremt bestyrelsen finder anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4.1 Medlemskab
Medlemsskabet koster 150 kr og forpligter deltagelse i skabelse af en årlig festlig sammenkomst. Støttemedlemskab koster 150 kr og giver ret til deltagelse i 1 Drop-In Waves Class med Jan eller Annette.
For begge medlemskaber gælder: Man er medlem, når man har betalt det årlige kontingent. Medlemsskabet betales for et år ad gangen og er gældende fra d. 1/1 til d 31/12.
Danseforeningen de 5Rytmer fører et medlemskartotek med medlemmernes navn og emailadresse. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Der refunderes ikke betalt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Eksklusion
Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende skader foreningens omdømme eller formål. Beslutning om eksklusion varetages af bestyrelsen og skal godkendes eller omstødes på den første efterfølgende generalforsamling

§ 5. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen ved valg af en formand, en næstformand og en kasserer.
For så vidt at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når fem på generalforsamlingen, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling.
Et forslag, der er fremsat til drøftelse på et bestyrelsesmøde, kan, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er fremmødt, vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12. Foreningen forpligtes ved underskrift af to (2) bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

§ 6.Økonomi
Ved udlejning af lokaler til en underviser betaler denne lokaleleje til foreningen efter nærmere aftale. Øvrig økonomi vedrørende Drop-In Classes, workshops og lignende administreres direkte af underviseren og vedrører eller involverer ikke foreningen.

§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i april/maj. Dato for afholdelse af generalforsamling indvarsles på foreningens hjemmeside (www.DD5R.dk), samt sendes via email til medlemmerne. Indvarsling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum omfatte følgende punkter:
1. Vælg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg:
– 5 Bestyrelsesmedlemmer
– 1 Revisor

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Alle personvalg sker ved håndsoprækning. Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 at de fremmødtes stemmer. I tilfælde at stemmelighed er forslaget bortfaldet. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. Er der fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. Valgte medlemmer til bestyrelsen er på valg, men som er forhindrede i at være til stede på generalforsamlingen, kan genopstilles, såfremt de ved accept har indvilget i at lade sig genopstille.
Valgbart er ethvert medlem godkendt af bestyrelsen.
Punkter til §.7 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før general forsamlingen.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dette gælder for såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.
Der skal foretages referat af generalforsamlingen og referatet underskrives af dirigenten.

§ 7.2. Ekstraordinær generalforsamling
Et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer kan begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse at grunden hertil. Bestyrelsen skal indenfor 14 dage indkalde med mindst 7 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Foreningens ophør
Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Det kræves, at 80% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget om ophør. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor ovennævnte beslutning kan træffes med almindeligt stemmeflertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved foreningens ophør anvendes en eventuel kassebeholdning til at finansiere et 5Rytmer-arrangement; fest, musik, spisning eller andet, afgørelsen herom træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Dog kan generalforsamlingen beslutte at den del af kassebeholdningen der består at indbetalt kontingent fra medlemmerne skal udloddes ligeligt til medlemmerne. Beslutningen herom træffes tillige ved simpelt flertal.
 

   
   
      Danseforeningen de 5Rytmer
CVR-nummer: 39623331